Οι εισηγήσεις απευθύνονται σε γιατρούς που ειδικεύονται στη Νεφρολογία και έγιναν από ειδικευμένους νεφρολόγους με βαθμό Επιμελητή-τριας Α ή Διευθυντή -τριας του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νεφρολογικά Τμήματα των νοσοκομείων που αναφέρονται παρακάτω.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 το πρόγραμμα του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» έγινε από κοινού με το αντίστοιχο Τμήμα του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ και το παρακολούθησαν εκτός από τους ειδικευόμενους νεφρολόγους των δυο τμημάτων και οι ειδικευόμενοι νεφρολόγοι των Νοσοκομείων Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» και Γ.Ν.Α.«Αλεξάνδρα».

Τα μαθήματα έγιναν στην αίθουσα διδασκαλίας του Νεφρολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Τα θέματα, οι εισηγητές και οι ημερομηνίες φαίνονται στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Μαθήματα