1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γενικά:

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προμηθειών περιλαμβάνονται:

 • Η οργάνωση και παρακολούθηση του συνόλου των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 • Η διενέργεια ηλεκτρονικών και μη διαγωνισμών,
 • Η κατάρτιση συμβάσεων,
 • Κωδικοποίηση συμβάσεων,
 • Η σύνταξη και τροποποίηση του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών Υγείας,
 • Αποστολή στοιχείων σε ΥΠΕ και ΕΠΥ,
 • Διαχείριση Εξωσυμβατικών παραγγελιών,
 • Παραλαβή τιμολογίων υλικών και υπηρεσιών και διάθεσή τους,
 • Η οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου,
 • Διαχείριση υγειονομικού υλικού και λοιπού υλικού
 • Η διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

2.ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Προσωπικό

Στο τμήμα απασχολούνται:

 • 6 άτομα στο Γραφείο Προμηθειών εκ των οποίων το ένα άτομο ως Υπεύθυνος του Γραφείου ( Διοικητικοί Υπάλληλοι )
 • 4 άτομα στο Γραφείο Εξωσυμβατικών παραγγελιών ( Διοικητικοί Υπάλληλοι)
 • 8 άτομα στο Γραφείο Υλικού ( Διοικητικοί Υπάλληλοι)
 • 1 άτομο στην κωδικοποίηση – κατάρτιση συμβάσεων  ( Προσωπικό Ειδικότητας Πληροφορικής )
 • 4 άτομα στην Αποθήκη Υγειονομικού
 • 2 άτομα στην Αποθήκη μη αναλωσίμου & καθαριότητας

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ