Για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας των εφήβων και των νέων το Τμήμα συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με άλλες ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δικαστικές αρχές και επιμελητές ανηλίκων, υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Αναπτύσσει δράσεις και παρεμβάσεις στην κοινότητα και συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, σχολικές μονάδες και διευθύνσεις εκπαίδευσης.