ΚΤΙΡΙΟ: 2 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) – ΟΡΟΦΟΣ: ΙΣΟΓΕΙΟ

1α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Πρωταρχικός στόχος του Αιματολογικού Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τους συνεργαζόμενους θεράποντες ιατρούς και να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμισή τους.
Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 από την TÜV Hellas από τον 6ο-2009 (Αρ. Πιστοποιητικού: 041090109). Αξιολογήθηκε επιτυχώς από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) τον 12ο-2010 για τη Διαπίστευση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 – (Διεθνές Πρότυπο για τη λειτουργία των Κλινικών Εργαστηρίων) (Αρ. Πιστοποιητικού: 766-1, έκδοση: 8-9-2011) και από τον 12ο-2015 κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού: 766-3, έκδοση: 02/12/2019) έως σήμερα – με πεδίο διαπίστευσης τις συχνότερα αιτούμενες εξετάσεις του Τμήματος.
Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από: τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού- εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων.

1β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γενική εξέταση αίματος, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
ΤΚΕ
Έλεγχος Αιμόστασης:
PT, APTT, Ινωδογόνο, D-dimers, Χρόνος ροής, Λειτουργικότητα Αιμοπεταλίων παράγονες πήξης: FV – FX – FVIII – FVII – FIX – FXI – FXII, FXIII, Ag vWF, Ac vWF.
Έλεγχος Θρομβοφιλίας:
LA, ATIII, Prot-C, APC-R, freeProt-S mixing test ΑΡΤΤ
Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας: ανίχνευση μεταλλάξεων :
FV Leiden 1691A, FII G20210A, MTHFR-677T, MTHFR-1298C
Anti-Xa (για LMWH και ARIXTRA)
Διερεύνηση Αιμοσφαιρινοπαθειών:
(στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας και όχι προγεννητικού ελέγχου)
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Ενδοερυθροκυτταρικά έγκλειστα
Επίπεδα EPO
Εξέταση Επιχρισμάτων Μυελού των Οστών (Μυελόγραμμα) και Εντυπωμάτων Οστεομυελικής Βιοψίας (ΟΜΒ)
Μικροσκοπική Εξέταση υλικών παρακεντήσεων (με χρώση MG-Giemsa):
FNA λεμφαδένων ή ογκόμορφων εξεργασιών
Κυτταρολογική εξέταση βιολογικών υγρών (με χρώση MG-Giemsa):
ΕΝΥ, πλευριτικό, ασκιτικό υγρό
Kυτταροχημικές χρώσεις:
Χρώση Fe Μυελού, Αλκαλική φωσφατάση λευκών (LAP), Μυελοϋπεροξειδάση (MPO), ΑΝΑΕ-NAF, Sudan black, Βουτυρική εστεράση, χλωροξική εστεράση, PAS, Όξινη φωσφατάση, TRAP.
Εξετάσεις Μοριακής Κυτταρογενετικής με τη μέθοδο FISH για κακοήθη νοσήματα

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με την πιθανά απαιτούμενη προετοιμασία πριν τις εξετάσεις, την καταλληλότητα και τη σταθερότητα των δειγμάτων, τον χρόνο που θα είναι ολοκληρωμένα και διαθέσιμα τα αποτελέσματα και για ποιες εξετάσεις, είναι αναγκαία η προσυνεννόηση με το Εργαστήριο.

1γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  1. Τμήμα Γενικού Ελέγχου (Γενική Eξέταση Αίματος – ΤΚΕ)
  2. Τμήμα Αιμόστασης και Θρομβοφιλίας
  3. Τμήμα Αιμολυτικού Ελέγχου και μέτρησης επιπέδων ΕPO
  4. Τμήμα Μυελογραμμάτων και κυτταροχημικών χρώσεων μυελού των οστών
  5. Τμήμα Μοριακής Κυτταρογενετικής (FISH)
  6. Γραμματεία

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Συντονίστρια Διευθύντρια: MD,PhD,MSc, Κομνηνάκα Βερονίκη Αιματολόγος

Ιατρικό Προσωπικό

Παπαδημητρίου Στέφανος, Διευθυντής ΕΣΥ, Αιματολόγος
Χαλιορή Ιουλία, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολόγος
Δρ. Χανιωτάκη Σοφία, Διευθύντρια ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος
Δρ. Τσαγκαράκης Νικόλαος, Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος
Λιακόπουλος Δημήτριος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Βιοπαθολόγος
Gheorghe Loredana-Mariana, Επικουρικός ιατρός, Βιοπαθολόγος
Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Παρατασιακός ειδικευόμενος
Φαρμάκη Ευανθία, Παρατασιακή ειδικευόμενη
Εσκιόγλου Στέφανος, Αγροτικός Ιατρός Βιοπαθολόγος

Τεχνολογικό προσωπικό

Υπεύθυνος Τεχνολογικού Προσωπικού:
Ανδρούτσος Γεώργιος, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναπληρωτής Υπευθύνου:
Παυλίδης Δημήτριος, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Γκουντζούνη Βασιλική, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Μυλωνά Ακριβή, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Σιάρκου Μαρία, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Κομμά Ελένη, Επικουρικός ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Χούλιαρη Νίκη, Επικουρικός ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Κούτρη Ευφροσύνη, ΔΕ Παρασκευάστρια
Μητσοπούλου Βασιλική, ΔΕ Παρασκευάστρια
Μπόρτζαρη Ελένη, ΔΕ Παρασκευάστρια
Παππάς Κωνσταντίνος, ΔΕ Παρασκευαστής
Σκανδάλη Νίκη, ΔΕ Παρασκευάστρια

Γραμματεία
Γκούνη Ευαγγελία
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Γραμματεία
Τηλέφωνα: 213-2032486, 210-7780785, 210-7768486
Φαξ: 213-2033682

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:
Εργάσιμες ημέρες: 11.00 έως 13.30