ΔΗΜΟΣΙΑ Σ.Α.Ε.Κ.
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σουλίου 62 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο Διευθύντριας: 2132037624
Τηλέφωνο Γραμματείας : 2132037627
Mailsaek@gna-gennimatas.gr
Ώρες Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.Κ. 8:00 πμ – 14:00 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή

Η Σ.Α.Ε.Κ. (ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ιδρύθηκε στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. Γεννηματάς» το 2015 (ΦΕΚ 1038/τ. Β/3-6-2015) ως Δ.Ι.Ε.Κ. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον νόμο 5082 (ΦΕΚ 9/τ.Α/19-1-24) τα Δ.Ι.Ε.Κ. δημόσια και ιδιωτικά μετονομάστηκαν σε Σ.Α.Ε.Κ. και όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή το αρκτικόλεξο «Ι.Ε.Κ.», νοούνται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο «Σ.Α.Ε.Κ.», αντίστοιχα.

Η Σ.Α.Ε.Κ λειτουργεί ως Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με την ειδικότητα

Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου

της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας και απευθύνεται σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όραμά μας είναι

η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών προς όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές ομάδες με κύριο γνώμονα την επαγγελματική καταξίωση και σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων οι οποίοι θα αποτελέσουν τις νέες γενιές επαγγελματιών υγείας.

Αποστολή μας είναι…

να προσφέρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προετοιμάσουμε άξιους επαγγελματίες Υγείας, με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, και στάσεις άμεσα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς που να εγγυώνται στους αποφοίτους την επαγγελματική επιτυχία.

Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ είναι…

να προετοιμάσει έναν Βοηθό Νοσηλευτή ο οποίος θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η φοίτηση στο Σ.Α.Ε.Κ. είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.

Η φοίτηση αρχίζει κατά το χειμερινό εξάμηνο – μήνα Οκτώβριο.

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις Σ.Α.Ε.Κ. , οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Η αρχική εγγραφή γίνεται με υποβολή αίτησης προς επιλογή του υποψηφίου στη γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. και οριστικοποιείται με σχετική αίτηση εφ΄ όσον επιλεγεί. Για το χειμερινό εξάμηνο οι αρχικές εγγραφές πραγματοποιούνται το πρώτο 15ήμερο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους κατάρτισης.
(Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).

Δικαίωμα αίτησης προς επιλογή-Αρχική εγγραφή- έχουν οι εξής Τίτλοι Σπουδών : Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών.

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Σ.Α.Ε.Κ , με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε μία μόνο Σ.Α.Ε.Κ. μία μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δε δύναται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η κατάρτιση διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη ως εξής: σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, (1200 ώρες ειδικότητας), και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης στο Νοσοκομείο συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης (5ο εξάμηνο) μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τέταρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.

Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα 5 εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης , και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στη Σ.Α.Ε.Κ.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Ο εκάστοτε προβλεπόμενος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
 • Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,
  με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος 
  σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία
  αναγράφεται 
  ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 • Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται
  • H κατάθεση διαβατηρίου ή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ομογενούς
  • Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.

 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΒΕΚ  δίνει το δικαίωμα  συμμετοχής  στις εξετάσεις  πιστοποίησης  για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής  Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-1998 με το οποίο ενσωματώθηκε  στο Ελληνικό δίκαιο η  οδηγία: 92/51/Ε.Ο.Κ.).

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η απόκτηση του Πτυχίου μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης παρέχει τη δυνατότητα να εκδοθεί  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Απόφοιτος της Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να αναζητήσει εργασία ενδεικτικά σε :

– Νοσηλευτικές Μονάδες  του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
– Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
– Κέντρα Υγείας
– Υγειονομικούς σταθμούς
– Κινητές  μονάδες του ΕΚΑΒ
– Οίκους ευγηρίας
– Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
– Ως ελεύθερος επαγγελματίας στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Υποδομή

Η Σ.Α.Ε.Κ στεγάζεται στο Ισόγειο ενός σύγχρονου νεόκτιστου κτιρίου στην Αγία Παρασκευή και διαθέτει χώρους με άρτια υλικοτεχνική υποδομή όπως:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.
 • Εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα.
 • Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, διδακτικοί χάρτες, προπλάσματα.
 • Βιβλιοθήκη
 • Βοηθητικούς χώρους
 • Αρχείο
 • Καταπράσινο χώρο για τα διαλείμματα των καταρτιζόμενων.

… Επενδύουμε αδιάκοπα σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό για να αναβαθμίσουμε την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  της Σ.Α.Ε.Κ. με  το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η Σ.Α.Ε.Κ. συνεργάζεται  στενά με  το Νοσοκομείο,  καθώς  εκτός των άλλων,   υποστηρίζει  την  Πρακτική  Άσκηση των καταρτιζόμενων  η οποία  πραγματοποιείται  αποκλειστικά στους  φυσικούς   χώρους   του Νοσοκομείου,  αφού  διαθέτει σχεδόν όλες τις ειδικότητες του  Χειρουργικού Τομέα και Χειρουργεία.

Οι εκπαιδευόμενοι  καταρτίζονται βάση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών τους.  Η Κατάρτιση πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες  εργασίας  και συμμετέχουν  σε αυτή καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους, που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος  και εγγυώνται την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων  των εκπαιδευομένων.


Η Νοσηλευτική  Διεύθυνση , το Νοσηλευτικό  Προσωπικό, αλλά και το  ιατρικό, συμμετέχουν  ενεργά  στην εκπαιδευτική   διαδικασία, και μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους,  και στηρίζουν  πάντοτε  τις προσπάθειές τους.

Οι καταρτιζόμενοι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και συμμετέχουν ουσιαστικά ως Βοηθοί Νοσηλευτές στην κλινική Νοσηλευτική, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Γνωρίζουν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον, πάντοτε με την καθοδήγηση και συμβουλευτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών της Σ.Α.Ε.Κ.


Λίγα Λόγια για την Ειδικότητα… 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το   χειρουργείο ,ο βασικός χώρος  κατάρτισης  των  εκπαιδευόμενων, είναι   εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η  εργασία   στο χειρουργείο πραγματοποιείται  από εξειδικευμένα  άτομα, κάτω από συνθήκες  έντονης δράσης, μακριά από ρουτίνα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς.  Επί πλέον δίνει στον εργαζόμενο την δυνατότητα της συμμετοχής στην διαδικασία της διάσωσης μιας ζωής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον ασθενή  μέσα στο χειρουργείο εμπλέκουν πολλές  και ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ομάδες.
Ο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου  είναι μία από αυτές και συμμετέχουν σε όλες τις  φάσεις της λειτουργίας του χειρουργείου πριν, κατά και μετά την χειρουργική επέμβαση. Ενδεικτικά  αναφέρεται ότι συμμετέχουν στην  ροή των ασθενών,  την τήρηση  των κανόνων του χειρουργείου,  στις προμήθεια και διαχείριση υλικών, στην τήρηση  των άσηπτων συνθηκών στον χώρο . Για τον λόγο αυτό η επιτυχία  στο έργο τους απαιτεί ψυχικό σθένος, σωματική αντοχή, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μεθοδικότητα,  επικοινωνιακή δυνατότητα  και συνεργασία μέσα στην ομάδα.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση των καταρτιζομένων, αυτή  πραγματοποιείται σε ολιγομελείς  ομάδες λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου.
Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων  στους χώρους του χειρουργείου απαιτεί  υψηλή εποπτεία  και  υπευθυνότητα από  όλους.
Επιπλέον  είναι   απολύτως  απαραίτητη η  τήρηση των  κανόνων  ασηψίας και   η συμμόρφωση  όλων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  του   Χειρουργείου.


Δείτε φωτογραφικό υλικό εδώ.