Τηλ213 2032480
Fax: 2107774395

Προσωπικό

Υπεύθυνη  Εργαστηρίου: Dr Αλεξάνδρα Σιόρεντα, βιοπαθολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, e-mail: siorenta@hotmail.com
Βασιλική Βράνη, βιολόγος
Ερασμία Σταμαθιουδάκη, τεχνολόγος


Αντικείμενο –ασθενείς

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας έχει σαν κύριο αντικείμενο την HLA τυποποίηση ασθενών και δοτών για μεταμόσχευση οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών) . Στο Εργαστήριο τυποποιούνται επίσης οι εθελοντές δωρητές του
Κέντρου Δότη και ασθενείς με νοσήματα που συσχετίζονται με συγκεκριμένα HLA μόρια.
Ο αριθμός των ασθενών που προσέρχονται κατά μέσο όρο για έλεγχο το χρόνο είναι 4000-4500.

Εξετάσεις

HLA- A*,B*,C* , DRB1* , DQB1*,DQA1*,DPB1* τυποποίηση (μεταμόσχευη οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων)

Μοριακή τυποποίηση HLA για συσχέτιση με διάφορα νοσήματα/θεραπείες:

 • Aγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα : HLA-Β*27
 • Κοιλιοκάκη  : HLA-DQB1*02, DQB1*0302 (DQ8)
 • HIV λοίμωξη, αγωγή με Abacavir  : HLA-Β*57
 • Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet: HLA-Β*51
 • MICA τυποποίηση

Οι μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο είναι: SSP, SSOP, SBT.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

HLAA*,-B*,-C* , –DRB1* , –DQB1*,-DQA1*,-DPB1* τυποποίηση σε LR(low resolution) και HR(high resolution)  για λήπτες και δότες ( μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων και αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) και εθελοντές δωρητές του Κέντρου Δότη.

MICA τυποποίηση

Μοριακή τυποποίηση HLA για συσχέτιση με διάφορα νοσήματα/θεραπείες:

 • Aγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα : HLA-Β*27
 • Κοιλιοκάκη : HLA-DQB1*02, DQB1*03:02 (DQ8)
 • HIV λοίμωξη, αγωγή με Abacavir : HLA-Β*57
 • Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet: HLA-Β*51

Σε περίπτωση αποστολής των δειγμάτων χρειαζόμαστε δυο γενικές αίματος με EDTA(3,5ml/ κάθε μια).Πρέπει σε κάθε δείγμα να αναγράφεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και η ημερομηνία αιμοληψίας.

Αν τα δείγματα είναι ανώνυμα ή δεν περιέχουν επαρκή ποσότητα αίματος απορρίπτονται και ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός. Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα δείγματα για HLA γονιδιακή τυποποίηση πρέπει να συνοδεύονται :

Α)από ιατρικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται:

 1. Ονοματεπώνυμο ασθενούς
 2. Ηλικία
 3. Νόσος
 4. Ονοματεπώνυμα προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος που πρόκειται επίσης να τυποποιηθούν (π.χ. αδέλφια ,γονείς)
 5. Ημερομηνία αιμοληψίας
 6. Εξέταση: HLA τυποποίηση με μοριακές τεχνικές
 7. Υπογραφή και σφραγίδα γιατρού

Β)από παραπεμπτικό στο οποίο να αναγράφεται:

 1. Ονοματεπώνυμο ασθενούς
 2. Ημερομηνία γέννησης
 3. Νόσος
 4. Είδος εξέτασης
 5. Η εξέταση δεν πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο νοσηλείας του ασθενούς
 6. Το κόστος της εξέτασης επιβαρύνει το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής
 7. Το ΑΜΚΑ του ασθενή
 8. Ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα θεράποντα ιατρού
 9. Στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου νοσηλείας του ασθενούς
 10. Υπογραφή και σφραγίδα από τον Προιστάμενο του Γραφείου Κίνησης ή τον Οικονομικό Διευθυντή

Για την HLA Μοριακή τυποποίηση σε συσχέτιση με διάφορα νοσήματα το παραπεμπτικό είναι ηλεκτρονικό.

Όταν ξεκινάει η διαδικασία τυποποίησης θα πρέπει να αποστέλλεται πρώτα ο λήπτης και ταυτόχρονα ή μετά οι υποψήφιοι δότες.

Όταν το εργαστήριο προχωρεί σε τυποποίηση με συμβατό δότη εξωτερικού χρειάζεται να αποσταλεί νέο δείγμα του υποψήφιου λήπτη για επιβεβαιωτική τυποποίηση. Επίσης σε περίπτωση ταυτόσημου συγγενή πρέπει να αποστέλλονται νέα δείγματα σε λήπτη και δότη πριν την πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης για επιβεβαίωση της αρχικής τυποποίησης.

Σε περίπτωση αποστολής επιβεβαιωτικής τυποποίησης αυτό πρέπει να επισημαίνεται στο ιατρικό σημείωμα και στο παραπεμπτικό.

Για εθελοντές δότες μυελού των οστών :

1. Δύο γενικές αίματος με EDTA(3,5ml/ κάθε μια) και ευανάγνωστα σημειωμένα τα στοιχεία του δότη, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον, το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ.

2. Τα δείγματα να συνοδεύονται από την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση δωρεάς.

Όλα τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR 679/2016).

Δείτε τις εξετάσεις εδώ