Στελεχώνεται από απόφοιτους ΑΕΙ τμήματος Θετικών Επιστημών, με εξειδίκευση (MSc) στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στον τομέα των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Κύριος σκοπός του είναι η εφαρμογή των αρχών ακτινοπροστασίας (αρχή αιτιολόγησης, αρχή βελτιστοποίησης, αρχή ορίων δόσεων). Υπάγεται στην Ιατρική Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΙΦ): Άτομο που διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να ενεργεί ή να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με τη φυσική των ακτινοβολιών που εφαρμόζεται κατά την ιατρική έκθεση (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 4, παρ.37).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΦ (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 83, παρ.2)

Βελτιστοποίηση της προστασίας ασθενών και άλλων ατόμων που υποβάλλονται σε ιατρική έκθεση από την ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και χρήσης διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.
Σχεδιασμός και εκτέλεση προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας του ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού.
Έλεγχος αποδοχής του ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού.
Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλισμό και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.
Επιτήρηση των ιατρικών ακτινικών εγκαταστάσεων.
Ανάλυση περιστατικών που συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται ιατρική έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακουσίως.
Επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση μετρήσεων ακτινοπροστασίας.
Κατάρτιση ιατρών και άλλου προσωπικού στις σχετικές πτυχές της ακτινοπροστασίας.

  • ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΑ): Άτομο που διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και την πείρα να παρέχει συμβουλές σε ζητήματα σχετικά με την ακτινοπροστασία για την αποτελεσματική προστασία των ατόμων(Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 4, παρ.36).

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑ (Π.Δ. 101, ΦΕΚ 194, Α’, 20-11-2018, άρθρο 82, παρ.2)

Βελτιστοποίηση και θέσπιση κατάλληλων περιοριστικών επιπέδων δόσης.
Μελέτες νέων εγκαταστάσεων και αποδοχή για θέση σε λειτουργία νέων ή τροποποιημένων πηγών ακτινοβολίας αναφορικά με οποιουσδήποτε τεχνικούς ελέγχους, σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά ασφάλειας και διατάξεις προειδοποίησης που σχετίζονται με την ακτινοπροστασία.
Ταξινόμηση των ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών.
Ταξινόμηση των εργαζομένων.
Προγράμματα παρακολούθησης του χώρου εργασίας και των εργαζομένων και τη σχετική ατομική δοσιμέτρηση.
Κατάλληλα όργανα παρακολούθησης της ακτινοβολίας.
Διασφάλιση της ποιότητας.
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Διαδικασίες για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.
Διαδικασίες πρόληψης ατυχημάτων και συμβάντων.
Ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης.
Προγράμματα κατάρτισης και εκ νέου κατάρτισης των εκτιθέμενων εργαζομένων.
Διερεύνηση και ανάλυση των ατυχημάτων και συμβάντων και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Συνθήκες απασχόλησης εγκύων και γαλουχουσών εργαζομένων.
Προετοιμασία της κατάλληλης τεκμηρίωσης όπως εκ των προτέρων αξιολογήσεων κινδύνου και γραπτών διαδικασιών.

Aκτινοφυσικός, Εμπειρογνώμων Ιατρικής Φυσικής και Εμπειρογνώμων Ακτινοπροστασίας: Eιρήνη Μαυρίκου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κτίριο 1 ( ΚΟΦΚΑ )
Όροφος: Δεύτερος- Γραφείο Ακτινοφυσικού
Τηλέφωνο: 213 203 2584
e-mail: eirini.mavrikou@gna-gennimatas.gr