Διαδικασία Εισαγωγής – Εξιτηρίου – Οικονομική Κάλυψη Νοσηλίων

Η εισαγωγή του ασθενή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Στις Τακτικές- Προγραμματισμένες Εισαγωγές
  • Στις Έκτακτες Εισαγωγές κατά τις ημέρες Εφημερίας του Νοσοκομείου.

Οι Τακτικές εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτιρίου 5.

Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ασθενή και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Στην κατηγορία των Τακτικών Εισαγωγών εντάσσονται και ημερήσιες εισαγωγές (Day Clinic) για προγραμματισμένες θεραπείες και μικροεπεμβάσεις.

Οι Έκτακτες Εισαγωγές πραγματοποιούνται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Κτιρίου 2. Έκτακτη Εισαγωγή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο κατά τις ημέρες εφημεριών του Νοσοκομείου (Μικρής Εφημερίας 8:00-14:00) ή Γενικής Εφήμερίας.

Απαραίτητη είναι η γνωμάτευση του γιατρού, το ασφαλιστικό βιβλιάριο του αρρώστου και η κάρτα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα Υγείας, το κόστος  νοσηλείας του καλύπτεται από τον Ασφαλιστικό του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις  που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Ασφαλιστικούς Φορείς, είναι δυνατόν να απαιτηθεί συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη νοσηλείας.

Ο ασθενής ο οποίος δεν έχει καμία ασφαλιστική κάλυψη, το κόστος νοσηλείας βαρύνει το ίδιο. Το κόστος Νοσηλείας είναι εναρμονισμένο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ, που ισχύει για τα δημόσια νοσοκομεία.

Στην περίπτωση που ο ασθενής ζητήσει αλλαγή θέσης (ανώτερη αυτής που δικαιούται σύμφωνα με αυτή που δικαιολογεί ο Ασφαλιστικός του Φορέας) το κόστος βαρύνει το ίδιο.

Για την αλλαγή θέσης προηγείται συνεννόηση με τη γραμματεία της κλινικής ή το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στο Ταμείο του Νοσοκομείου(Λογιστήριο Ασθενών Ισόγειο Κτιρίου 5), και εκδίδεται παραστατικό το οποίο μπορείτε να το συμπεριλάβετε στη Φορολογική Δήλωση.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή με τρίτους πλην των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου που έχουν ως αντικείμενο τον καταλογισμό χρέωσεων νοσηλίων και εκδίδονται νόμιμα παραστατικά τα οποία έχουν φορολογική ισχύ.

Η οποιαδήποτε άλλη χρηματική συναλλαγή με τρίτους και στην περίπτωση που απαιτηθούν χρήματα, αποτελεί αδίκημα και οφείλεται να το καταγγείλετε προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Τα εξιτήρια εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 7:30 πμ έως τις 14:30 μμ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής κατά τις συναλλαγές του με το Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του την άδεια παραμονής του (για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης), το Συνταγολόγιο Φαρμάκων και την ταυτότητα του ΑΜΚΑ.