Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (ΥΣΕ) ιδρύθηκε από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και λειτουργεί από το 1985 στο ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», με κύριες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων,  να ρυθμίζει σ’ ότι αφορά την απογραφή, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου και την περίθαλψη των νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και στην πλήρη της ανάπτυξη να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο και να στηρίζει επιστημονικά προγράμματα πρόληψης και έρευνας σχετικά με τις παθήσεις των νεφρών.

Έκτοτε, με σειρά αποφάσεων εξειδικεύθηκαν ή προσδιορίστηκαν περαιτέρω σχετικές αρμοδιότητές της. Σήμερα λειτουργεί με αρμοδιότητες, κυρίως, καταγραφής των νεφροπαθών όλης της χώρας (που αντιμετωπίζονται στις 125 μονάδες θεραπείας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας) καθώς και όλων των μεταβολών που αφορούν την θεραπεία τους, παρακολούθησης της λειτουργίας των Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης (ΜΕΚ), αναζήτησης μονάδων – διακίνησης νεφροπαθών σε ΜΕΚ και εξυπηρέτησης προνοιακών λειτουργιών που αφορούν τους νεφροπαθείς, εκδίδοντας, μεταξύ άλλων, για τον σκοπό αυτό και το «δελτίο ασθενούς» των νεφροπαθών, που χρησιμοποιείται σε διάφορες σχετικές λειτουργίες.

Συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει στατιστικά, βιοστατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα νεφροπαθών και στατιστικά μονάδων εξωνεφρικής κάθαρσης. Είναι υπεύθυνη για το Εθνικό Αρχείο Καταγραφής Νεφροπαθών (Εθνικό Registry) το οποίο μαζί με άλλα εθνικά registries των χωρών της Ευρώπης, συναποτελεί το Ευρωπαϊκό Αρχείο Καταγραφής Νεφροπαθών (ERA-EDTA Registry). Συνεργάζεται επίσης με τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή αρχεία καταγραφής νεφροπαθών.