1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Πρωταρχικός στόχος του Αιματολογικού Τμήματος είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους ασθενείς και τους συνεργαζόμενους θεράποντες ιατρούς και να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμισή τους.
Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων. Είναι πιστοποιημένο κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008 από την TÜV Hellas από τον 6ο-2009 (Αρ. Πιστοποιητικού: 041090109). Αξιολογήθηκε επιτυχώς από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) τον 12ο-2010 για τη Διαπίστευση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 – (Διεθνές Πρότυπο για τη λειτουργία των Κλινικών Εργαστηρίων) – με πεδίο διαπίστευσης τις συχνότερα αιτούμενες εξετάσεις του Τμήματος (Αρ. Πιστοποιητικού: 766, έκδοση: 8-9-2011).
Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων διασφαλίζεται από: τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιεί, το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού- εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • Γενική εξέταση αίματος, Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • ΤΚΕ
 • Έλεγχος Αιμόστασης: PT, APTT, Ινωδογόνο, D-dimers,
  Χρόνος ροής, Λειτουργικότητα Αιμοπεταλίων, παράγοντες πήξης: FV – FX –  FVIII – FVII – FIX – FXI- FXII, vWF
 • Έλεγχος Θρομβοφιλίας: LA, ATIII, ProtC, APC-R
  mixing test LA, mixing test APTT
 • Anti-Xa
 • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας: ανίχνευση μεταλλάξεων :
  FV Leiden 1691A, FII 20210A, MTHFR 677T, MTHFR1298C,
 • Διερεύνηση Αιμοσφαιρινοπαθειών:
  (στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας και όχι προγεννητικού ελέγχου)
  Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Ενδοερυθροκυτταρικά έγκλειστα
 • Eξετάσεις Αιμολυτικού Ελέγχου: Δοκιμασία Ham (Ham Test), Αιμοσιδηρίνη ούρων,
  Δοκιμασία σακχαρόζης (Sucrose test)
 • Επίπεδα Κυτοκινών: EPO, IL6, TNFA, IL1β, λοιπές μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο.
 • Εξέταση Επιχρισμάτων Μυελού των Οστών (Μυελόγραμμα) και
  Αποτυπωμάτων Οστεομυελικής Βιοψίας (ΟΜΒ)
 • Μικροσκοπική Εξέταση υλικών παρακεντήσεων (με χρώση MG-Giemsa):
  FNA λεμφαδένων ή ογκόμορφων εξεργασιών
 • Κυτταρολογική εξέταση βιολογικών υγρών (με χρώση MG-Giemsa):
  ΕΝΥ, πλευριτικό, ασκιτικό υγρό
 • Kυτταροχημικές χρώσεις: Χρώση Fe Μυελού, Αλκαλική φωσφατάση λευκών (LAP), Μυελοϋπεροξειδάση (MPO), ΑΝΑΕ-NAF, Sudan black, Βουτυρική εστεράση, χλωροξική εστεράση, PAS, Lepenhe, Όξινη φωσφατάση, TRAP, Oil-red
 • Εξετάσεις Μοριακής Κυτταρογενετικής με τη μέθοδο FISH

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με την πιθανά απαιτούμενη προετοιμασία πριν τις εξετάσεις, την καταλληλότητα και τη σταθερότητα των δειγμάτων, τον χρόνο που θα είναι ολοκληρωμένα και διαθέσιμα τα αποτελέσματα και για ποιες εξετάσεις είναι αναγκαία η προσυνεννόηση με το Εργαστήριο απευθυνθείτε στο Τμήμα Αιμοληψιών των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.


2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Ιατρικό Προσωπικό

Συντονίστρια Δ/ντρια: Δρ. Μαρία Γεωργιακάκη-Κοτσιλίνη, Βιοπαθολόγος

Ειδικευμένοι:

Διευθυντές ΕΣΥ:
Δρ. Βουκούτη Ευγενία, Βιοπαθολόγος
Δρ. Κρητικού-Γρίβα Ελπινίκη, Αιματολόγος
Τσακρή Αλεξάνδρα, Βιοπαθολόγος
Δρ. Γκουμάκου Ελένη, Αιματολόγος Παπαδημητρίου Στέφανος, Αιματολόγος

Επιμελητές Α’ ΕΣΥ:
Δρ. Χανιωτάκη Σοφία, Βιοπαθολόγος

Ειδικευόμενοι Ιατροί:
Το εργαστήριο δίνει πλήρη ειδικότητα σε ιατρούς Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Αιματολογίας.

Τεχνολογικό προσωπικό

Υπεύθυνος: Ανδρούτσος Γεώργιος,ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Αναπληρωτής Υπευθύνου:
Ντάνη Μαρίνα-Αρχοντούλα, ΤE Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολόγος ΤΕ: Παυλίδης Δημήτριος

Παρασκευαστές ΔΕ:
Σκανδάλη Νίκη
Παπγή Κυριακή
Παππάς Κωνσταντίνος
Μπόρτζαρη Ελένη
Αντωνοπούλου Βασιλική
Σπυράκου Αικατερίνη

Γραμματεία: Ζαφειρόπουλος Νικόλαος


3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Τηλέφωνα: 213 203 2486
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:
Εργάσιμες ημέρες: 8.00 έως 14.00