Τροποποίηση συστημικών αριθμών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, με Αρ. Διακήρυξης 180/2017

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό, με αρ. διακήρυξης 180/2017, σας ενημερώνουμε ότι οι συστημικοί αριθμοί 54111, 54112, 54113 έχουν τροποποιηθεί ως εξής: 54111,1 / 54112,1 / 54113,1 αντίστοιχα. Οι προσφορές που αφορούν στα συγκεκριμένα τμήματα του εν λόγω διαγωνισμού θα υποβάλλονται στους νέους συστημικούς αριθμούς…