ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 40.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 49.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) .

You are here:
Go to Top