ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 74.400,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 156/2024 CPV: 33141620-2

You are here:
Go to Top