ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 57.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 70.680,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 123/2022 CPV: 33141620-2

You are here:
Go to Top