Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) Συσκευών Μηχανικών Συμπιέσεων, μία (1) για την Καρδιολογική Μονάδα Εμφραγμάτων – Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και μία (1) για τα Επείγοντα Καρδιολογικά Ιατρεία (ΤΕΠ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή) και πιθανό προϋπολογισμό 25.000,00 πλέον ΦΠΑ ήτοι 31.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

You are here:
Go to Top