Η υπ’αριθμ 18/19-11-2021(ΘΕΜΑ 28ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:ΩΤΡ34690ΩΝΧΩ1, προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια τριών (3) Διαθερμιών, με πιθανό προϋπολογισμό 24.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 29.760,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

You are here:
Go to Top