Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια τριών (3) Μηχανημάτων Υπερηχοτομογραφίας για την κάλυψη αναγκών των νεώτερων απεικονιστικών μεθόδων καθώς και ενός (1) Υπερηχοτομογράφου με δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης διαθωρακικής-διοισοφάγειας strain ανάλυσης και δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας ,συνοδευόμενο από εξωτερικό σταθμό εργασίας

You are here:
Go to Top