ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 51/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΑΤΜΩΝ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΟΥΔΙΟΥ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Χαμηλότερη τιμή).

You are here:
Go to Top