ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 19/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Χαμηλότερη τιμή).

You are here:
Go to Top