ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ) » ΠΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 41.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 50.840,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 164/21 CPV: 24111500-0

You are here:
Go to Top