Ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 97/2023

H ματαίωση και επαναπροκήρυξη του με αριθμό διακήρυξης 97/2023 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Γαντιών» (συστημικός αριθμός 197943, ΑΔΑΜ: 23PROC014038841), λόγω
επαναπροσδιορισμού των αναγκών του Νοσοκομείου και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών.