Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προκριμένο για την προμήθεια μιας (1) Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος , με πιθανό προϋπολογισμό 22.983,87 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 28.499,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

You are here:
Go to Top