ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ,ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΥΡΕΩΣ ΠΕΔΙΟΥ WIDE FIELD ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ Α/Β/UBM SCAN ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

You are here:
Go to Top