Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13129/17-05-2021 του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου οικονομικού φορέα για την «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου (Παροχή υπηρεσιών προσωπικού για κάλυψη βαρδιών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου)».

You are here:
Go to Top