ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 378/20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FAMED, UFSK, SHAERER ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32,000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χαμηλότερη Τιμή).

You are here:
Go to Top