ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (σύμφωνα με άρθρο 32 παρ. 2 περ. β υποπερ. γγ’ και περ. γ του Ν 4412/2016 όπως ισχύει) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ»

You are here:
Go to Top