Σύμφωνα με το Νόμο 4368/2016(ΦΕΚ/Α/21) και την Υπουργική Απόφαση αρ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/2017 (ΦΕΚ/Β/ 662), τα πρώην «Γραφεία Υποστήριξης του Πολίτη» μετονομάζονται σε «Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας». Το νέο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας,  σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, όπως ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις, ενδεικτικά μεριμνά για: την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες, την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών, την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ασθενών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο  Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή, την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των διαφορών, την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών-ασθενών.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται τόσο με τη φυσική παρουσία τους στο γραφείο, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.


Επικοινωνία με το Γραφείο Προστασίας  Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας:

Υπεύθυνη Γραφείου Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας: Μελίνα Πλαστή

Τηλ.: 213 203 4169, 213 203 3520

FAX: 213 203 3692

Email: politis@gna-gennimatas.gr


Χρήσιμα Έγγραφα