Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 6.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

You are here:
Go to Top