Συμπληρώστε τις Αιτήσεις μας ηλεκτρονικά:

Για τον Πολίτη:

Βεβαίωση Πιστοποιητικού Νοσηλείας

Στοιχεία Αιτούντος

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε:

Πιστοποιητικό Νοσηλείας Ασθενούς:Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας

ΑΙΤΗΣΗ του/της

Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Αντίγραφο Ιατρικού Φακέλου

Στοιχεία Αιτούντος

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου σύμφωνα με το Νόμο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Εκπαίδευση και Έρευνα:

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΗ του/τηςΑίτηση Πρακτικής Άσκησης

ΑΙΤΗΣΗ του/της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:

  • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και τρίτους με εξουδιοδότηση του (θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ)
  • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικύουν αυτό.
  • Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.