ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ.
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σουλίου 62 Αγία Παρασκευή
Τηλέφωνο Διευθύντριας: 2132037624
Τηλέφωνο Γραμματείας : 2132037627
FAX: 2132037623
Mail: sxoli@gna-gennimatas.gr
Ώρες Λειτουργίας του ΔΙΕΚ 8:00 πμ – 14:00 μμ από Δευτέρα έως Παρασκευή

Το ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ιδρύθηκε στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» το 2015.

Λειτουργεί ως Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση με τις ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

της ομάδας προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας και απευθύνεται σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όραμά μας είναι

η παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών προς όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές ομάδες με κύριο γνώμονα την επαγγελματική καταξίωση και σταδιοδρομία των καταρτιζόμενων οι οποίοι θα αποτελέσουν τις νέες γενιές επαγγελματιών υγείας.

Αποστολή μας είναι…

να προσφέρουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προετοιμάσουμε άξιους επαγγελματίες Υγείας, με γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, και στάσεις άμεσα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς που να εγγυώνται στους αποφοίτους την επαγγελματική επιτυχία.

Σκοπός του Δ.Ι.Ε.Κ είναι…

να προετοιμάσει έναν Βοηθό Νοσηλευτή ο οποίος θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η φοίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.

Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό εξάμηνο ( Οκτώβριο) ή το εαρινό (Φεβρουάριο)

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση .

Η αρχική εγγραφή γίνεται με υποβολή αίτησης προς επιλογή του υποψηφίου στο Δ.Ι.Ε.Κ και οριστικοποιείται με σχετική αίτηση εφ΄ όσον επιλεγεί. Για το χειμερινό εξάμηνο οι αρχικές εγγραφές πραγματοποιούνται το πρώτο 10ήμερο του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ κάθε εκπαιδευτικού έτους και το δεύτερο 10ήμερο του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. (Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται).

Δικαίωμα αίτησης προς επιλογή-Αρχική εγγραφή- έχουν οι εξής Τίτλοι Σπουδών : Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Πτυχίο ΤΕΛ, Πτυχίο ΤΕΕ- Β΄ Κύκλου Σπουδών. 

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

ΟΙ απόφοιτοι της ειδικότητας Β. Νοσηλευτικής των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ , ΤΕΛ , ΤΕΕ- Β΄  Κύκλου Σπουδών κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο. 

Η κατάρτιση 
διαρκεί 5 εξάμηνα, επιμερισμένη ως εξής: σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, 
(1200 ώρες ειδικότητας), και σε 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης
στο Νοσοκομείο συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 
Κάθε εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο 300 ωρών κατάρτισης. 
Το χειμερινό ολοκληρώνεται την 15η Φεβρουαρίου και το εαρινό την 30η Ιουνίου. 
Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (παράλληλα). 
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. 
Στους αποφοίτους αφού ολοκληρώσουν και τα 5 εξάμηνα κατάρτισης χορηγείται Β.Ε.Κ/Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης , και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Σχετική αίτηση που δίδεται και συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Ο εκάστοτε προβλεπόμενος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
 • Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,
  με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Βεβαίωση ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος 
  σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία
  αναγράφεται 
  ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 • Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται
  • H κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
  • Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
  • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του,
   εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο  ΔΙΕΚ και τα 5 εξάμηνα Σπουδών-  λαμβάνουν Βεβαίωση  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΒΕΚ δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-1998 με το οποίο ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία: 92/51/Ε.Ο.Κ.).

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η απόκτηση του Διπλώματος  μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν   Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται για επαγγελματική αποκατάσταση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Μπορείς να αναζητήσεις εργασία ενδεικτικά σε :

– Νοσηλευτικές Μονάδες  του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα
– Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
– Κέντρα Υγείας
– Υγειονομικούς σταθμούς
– Κινητές  μονάδες του ΕΚΑΒ
– Οίκους ευγηρίας
– Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
– Ως ελεύθερος επαγγελματίας στους ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Υποδομή

Το ΔΙΕΚ στεγάζεται στο Ισόγειο ενός σύγχρονου νεόκτιστου κτιρίου στην Αγία Παρασκευή και διαθέτει χώρους με άρτια υλικοτεχνική υποδομή όπως:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας – σύνδεση με internet.
 • Εργαστήρια πλήρως εξοπλισμένα.
 • Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, διδακτικοί χάρτες, προπλάσματα.
 • Βιβλιοθήκη
 • Βοηθητικούς χώρους
 • Αρχείο
 • Καταπράσινο χώρο για τα διαλείμματα των καταρτιζόμενων.

… Επενδύουμε αδιάκοπα σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό για να αναβαθμίσουμε την επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  του ΔΙΕΚ  με  το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το ΔΙΕΚ συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο καθώς εκτός των άλλων υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά στους φυσικούς χώρους του Νοσοκομείου, αφού διαθέτει σχεδόν όλες τις ειδικότητες του Χειρουργικού Τομέα και Χειρουργεία.
Οι εκπαιδευόμενοι καταρτίζονται βάση του αναλυτικού τους προγράμματος. Η Κατάρτιση πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και συμμετέχουν σε αυτή καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο τους που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος και εγγυώνται την μεγιστοποίηση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση , το Νοσηλευτικό Προσωπικό, αλλά και το ιατρικό, συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, και μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους εκπαιδευόμενους, και στηρίζουν πάντοτε τις προσπάθειές τους.

Οι καταρτιζόμενοι ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και συμμετέχουν ουσιαστικά ως Βοηθοί Νοσηλευτές στην κλινική Νοσηλευτική, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Γνωρίζουν δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον, πάντοτε με την καθοδήγηση και συμβουλευτική παρέμβαση των εκπαιδευτικών του ΔΙΕΚ.


Λίγα Λόγια για την Ειδικότητα… 

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Το χειρουργείο ,ο βασικός χώρος κατάρτισης των εκπαιδευόμενων, είναι εξαιρετικά περίπλοκο και δύσκολο αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η εργασία στο χειρουργείο πραγματοποιείται από εξειδικευμένα άτομα, κάτω από συνθήκες έντονης δράσης, μακριά από ρουτίνα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς. Επί πλέον δίνει στον εργαζόμενο την δυνατότητα της συμμετοχής στην διαδικασία της διάσωσης μιας ζωής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον ασθενή μέσα στο χειρουργείο εμπλέκουν πολλές και ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ομάδες.
Οι Βοηθοί Νοσηλευτικής Χειρουργείου είναι μία από αυτές και συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του χειρουργείου πριν κατά και μετά την επέμβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι συμμετέχουν στην ροή των ασθενών, την τήρηση των κανόνων του χειρουργείου, στις προμήθειες και διαχείριση υλικών, στην τήρηση των άσηπτων συνθηκών στον χώρο . Για τον λόγο αυτό η επιτυχία στο έργο τους απαιτεί ψυχικό σθένος, σωματική αντοχή, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικότητα, επικοινωνιακή δυνατότητα και ομαδικότητα.
Η είσοδος στο χειρουργείο όλων ανεξαιρέτως προϋποθέτει την τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου. Όσον αφορά στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων αυτή πραγματοποιείται σε ολιγομελείς ομάδες λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου.
Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στους χώρους του χειρουργείου απαιτεί υψηλή εποπτεία και υπευθυνότητα από όλους.
Επιπλέον είναι απολύτως απαραίτητη η τήρηση των κανόνων ασηψίας και η συμμόρφωση όλων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χειρουργείου.

Δείτε φωτογραφικό υλικό εδώ.