Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών – Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017-2018

Οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για το Α΄ και Γ΄ εαρινό εξάμηνο, ξεκινούν από σήμερα έως και 8/2/2018.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ, Σουλίου 62 –Αγία Παρασκευή, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8π.μ – 12μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 • Σχετική αίτηση
 • Απολυτήριο Λυκείου, πρωτότυπο και φωτοτυπία
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοτυπία
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
 • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2016-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του N. 4384 ,   ΦΕΚ 78/ 26/4/2016 «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ…..»  και την αριθμ. 12972/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038/τ Β ́), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24571/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1553/τ Β ́) και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ που θα ρυθμίζει θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, προσωπικού καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα ανωτέρω (Δ.Ι.Ε.Κ), καθώς και την Υ.Α 5954 ΦΕΚ1807 τ.Β΄ /02/07/2014 άρθρο 12 παράγραφος 6  «Κανονισμός  Λειτουργίας  Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (ΙΕΚ)  που  υπάγονται  στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Γ.Δ.Β.Μ.»

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ4Α/Γ.Π οικ.62149/31-8-16 ΦΕΚ 2742 τεύχος Β , οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2016 στο Δημόσιο  ΙΕΚ. του  Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ειδικότητας:

 1. Βοηθών Νοσηλευτών Χειρουργείου και
 2. Βοηθών Νοσηλευτικής Ατόμων με ειδικές παθήσεις

αρχίζουν από 1/9/16 έως και 15/9/2016.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ (Σουλίου 62 –Αγία Παρασκευή) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8 π.μ – 1 μ.μ.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 • Σχετική αίτηση
 • Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
 •  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα
 • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτωθι τίτλοι σπουδών:

 1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 2. Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου
 3. Βεβαίωση  Ι.Κ.Α  ή  Δημόσιας  Υπηρεσίας,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  η  προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως  αυτό αποδεικνύεται από  το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

– Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία,
-Υγειονομικά Κέντρα ,
-Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών,
-Αγροτικά Ιατρεία,
-Κέντρα Υγείας,
-Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
– Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών,
-Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού,
– Τοπική Αυτοδιοίκηση,
-ΚΕΕΛΠΝΟ,
-ΟΚΑΝΑ,
-Ι.Κ.Α.,
-ΔΕΗ,
-Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διευθύντρια της ΕΠΑ.Σ.
ΜΑΛΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕ 18,   MSc Τηλ. 2132037624

Υποδιευθύντρια
ΚΡΟΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ 14,  MSc Τηλ. 2132037627

Καθηγητές

Ρεματά Ευαγγελία ΠΕ14MSc Τηλ. 2132037625

Γαλανουδάκη Σοφία, MSc Τηλ. 2132037625

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΕΠΑ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτών
Σουλίου 62 – Αγία Παρασκευή

Τηλ. 213 203 7627
Fax.  213 203 7623