Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών – Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών προς κάλυψη αναγκών του τμήματος Διατροφής πιθανού προϋπολογισμού 7,200,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού, πιθανού προϋπολογισμού 7.800,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή)

You are here:
Go to Top