ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 37/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ-ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ(3) ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(Χαμηλότερη Τιμή).

You are here:
Go to Top