ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 87/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ACHIEVA 1,5T SN: 21796 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 48.000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΠΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Χαμηλότερη τιμή).

You are here:
Go to Top