ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 18/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25,000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χαμηλότερη Τιμή).

You are here:
Go to Top