ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 12/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30,000,00€ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Χαμηλότερη Τιμή).

You are here:
Go to Top